Adviesraad Sociaal Domein Heusden

U bent hier:  Home » WMO

WMO

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

 

De regels voor hulp uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn veranderd. Vanaf 2015 voeren gemeenten taken uit die voorheen nog onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vielen. Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

 

Met het begrip ‘maatschappelijke ondersteuning’ wordt bedoeld:

 

  • bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg en vrijwilligerswerk, de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld
  • ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving
  • bieden van beschermd wonen en opvang

 

De nieuwe wet is een participatiewet en vraagt van de inwoners meedoen en meedenken.
Inwoners krijgen van de gemeente gelegenheid om – onder andere via de Wmo-Adviesraad – mee te denken en te adviseren over het gewenst beleid en de uitvoering hiervan.
Uw ervaringen met de Wmo (zowel positief als negatief) ontvangen we graag en willen we gebruiken om het beleid van de gemeente Heusden te toetsen en/of te beïnvloeden.
De Wmo-Adviesraad onderneemt géén actie om wijzigingen aan te brengen in uw persoonlijke situatie.

 

De Wmo is er voor iedereen maar ook voor mensen met beperkingen door ouderdom of handicap, een chronisch psychisch probleem, een psychosociaal probleem en ouders met kinderen met opvoedproblemen. Verder vallen ook de maatschappelijke opvang, het verslavingsbeleid en de bestrijding van huiselijk geweld onder de WMO.

 

Begeleiding
Begeleiding viel voorheen onder de AWBZ. Deze taken vallen sinds 1 januari 2015 onder de Wmo.
Gemeenten hebben zelf de vrijheid om te bepalen wie de voorzieningen uit de Wmo echt nodig heeft.

 

Huishoudelijke hulp alleen als dat echt nodig is
Verder heeft het kabinet de eisen veranderd voor huishoudelijke hulp via de Wmo.
Om vanaf 2015 in aanmerking te komen moet u de huishoudelijke hulp hard nodig hebben en niet zelf kunnen betalen. De gemeente beslist hierover.

 

Persoonsgebondenbudget (Pgb)
De gemeente kan onder voorwaarden een persoonsgebonden budget (pgb) verstrekken.
Deze voorwaarden zijn aangepast. Met een pgb kunt u zelf de ondersteuning inkopen die u nodig heeft, op de tijd en plaats die u het beste uitkomt. De Sociale Verzekeringsbank doet namens de gemeente de betaling rechtstreeks aan de zorgaanbieder.

 

Eigen bijdrage
Gemeenten mogen voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage vragen. De eigen bijdrage is afhankelijk van de leeftijd, het inkomen en het vermogen van de cliënt en diens partner. Het CAK int de eigen bijdrage.

 

Sociale wijkteams
Iedere gemeente organiseert de ondersteuning op zijn eigen manier. In drie kernen in de gemeente Heusden zijn wijkwinkels, waar u zonder afspraak kunt binnenlopen.

 

LEES HIER de verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2019